XII. LFP.AMF - Az elátkozott Szabó János

Horror / Novellák (525 katt) Logan Ainsley Moore
  2021.10.08.

Nevezés a XII. Lidércfény pályázatra
conceptart_08
szorny_concept02„Jaj, de beteg vagyok,
talán meg is halok,
talán bizony a szeretőm édesanyja
engem megátkozott.
Ne átkozzon engem
senki édesanyja,
mert én az ő kökényszemü barna lányát
nem szerettem soha.
Ha szerettem volna,
el is vettem volna,
az öcsényi magas templom tornya alatt
megesküdtünk volna.”– No, jól van, János, kezdjük hát!

De János nem akart indulni. Kezében a fenőkővel olyan komótosan fente azt a kaszát, ahogyan csak tudta. A halál türelmesen állt mellette. Neki nem volt sietős, hiszen előbb vagy utóbb úgyis találkozik mindenkivel.

A nap egyszer csak lebukott a látóhatár mögé, és a szürkeség mindinkább rátelepedett a tájra. A kaszálón megindultak éjszakai maggyűjtésükre az egerek, pockok és az egyéb üregi állatok. A közeli erdőből macskabagoly szólt vijjogva a fiókáinak, hogy figyeljék, ahogy vadászik rájuk. A távolban egy róka osont a falu felé, hogy valami baromfit keressen az övéinek, és megkezdték rémítő éjszakai dalukat a toportyánok.

– Gyere hát, János! – szólt a halál szelíden, és a távolba intett. – A király is ott megy már.

János felnézett, s a borzasztó alak előttük járt már. A lába nem érint földet, vagy nincs is talán? Díszes ruhája tépett, ősöreg rongy csak, a koronája tiszta bogáncs. A nyakában prémes palástja maradékán sáros fűcsomók pihentek. Közéjük szúrva gallyak, s minden gally végén egy égő lámpás. Karmos kezében, mintha az élet lángját vinné, és mögötte nem járt más, mint a halál.

Meg János! János, aki nem tudta, meddig tart ez a rémítő szolgálat, miután majd megpihenhet, és békében nyugodhat.

Salamon király csak ment végig a faluban az apró házak között, néha megállt, s mintha kémlelne valamit, körbefordult. János látta szörnyű arcát a lámpás villogó fényében, és megborzadt volna, ha él még. Ekkor a király egy düledező kalyibára mutatott, immáron nem volt idő hüledezni, most már dolog volt.

– Mit vétettek? – kérdezte János, és a halál körbemutatott.
– Hát nem látod? Salamon töke ma megvédte volna őket a király haragjától, de ők bizonyára nem félnek már. Két idős ember van bent. Katona fiaik a háború óta velem vannak, egyszem lánykájukat pedig ezen a tavaszon vitte el valami kórság. Őt is én kísértem át. A két szüle legyen a te dolgod. Na, eredj hát!

János nyitotta a kis, rozsdás kaput, de a nyikorgásra senki nem mozdult. Meghajolva lépett be a házba, hogy a kis szemöldökfa el ne érje.

No – gondolta –, ez most pont megfelel a teendőhöz.

Odabent a kemencepatkán két idős ember bóbiskolt szépen felöltözve. A lábuk megmosva, mintha bálba készülnének, fehér, tiszta ingben ülnek ott békésen. A fehér keszkenő rebbent olykor az asszony kezében, de nem félt, csak menne már a másvilágra szépen. János megfogta a két aszott kezet, és vezette őket kifelé. A kis pulikutya riadtan szűkölt a ház sarkánál, ő nem tudta, mit történik, csak azt érezte, hogy baj van. Nem úgy a nagy szürke cirmos, aki az eperfa ágai közt megbújva pontosan látta, hogy a gazdasszonya örökre eltávozik. Viszi őt a halál az öregével együtt, mert nem ég náluk a töklámpás. Jött értük Salamon király!

Így mentek hát tovább. A két öreg, János, a halál és előttük a király.

„Ezen az éjjelen töklámpás égjen minden udvarban, vagy magatokra vonjátok Salamon haragját!”

Így szól az ige, de az nincs hozzámondva, hogy zárjátok el mind a jószágokat, ha jót akartok magatoknak.

Az egyik háznál mindenki aludt már, csak a kis fekete kecskebak lófrált. A tök finom étel, és ette is már, hisz neki a bogáncs is megfelel, de egy édes, jó tök, az talán neki is dukál. A tök eltűnt, és a gyertya sem égett, a király már intett is, és a halál hozta a háznépet. Egy rémült fiúcska szedte a lábát az anyja mellett, talán éppen ő feledte kint a kecskét, aki a romlást hozta rájuk. Nagybajuszú parasztember próbálta óvni őket a kezével, de már késő. Most már nekik is menni kell.

A falu koldusa düledező kajibájában húzta meg magát minden éjszaka. Adtak neki egy tököt a jólelkű szomszédok, mert nem vették volna a lelkükre, ha emiatt éri a vég a vénséget. Meg is gyújtotta volna, de hát ugyan mi végre? Minek kellene ő Salamon királynak? A picinyke lábosban ott volt még a tökleves maradéka másnapra. De már nem lesz, aki megegye, mert aznap éjjel erre járt a király, és seregében ott vánszorog az öreg koldus, és nem fáj már neki az élet, sem a magány.

Végignéztek minden udvart, minden ház sarkát, és ahol nem volt fény, oda bementek, és aratott a halál. A legutolsó utcában egyszer csak kinyílt egy ajtó, és egy kisgyermek futott ki az útra fehér ingecskében, mezítláb inalva. Az anyja sikoltva szaladt utána:

– Jánoska!

A fiúcska megtorpant, és riadtan pislogott a furcsa csoportra. De a király ügyet sem vetett rá, őt csak egyvalami érdekelte. Számon akart tartani minden neki gyújtott töklámpást!

– Ilonka!

Az asszony riadtan magához vonta a gyermeket, s ahogy fölnézett, már inkább szomorúság csillogott a szemében.

– Hát téged az ördög sem visz el, Szabó János?
– Nem – sóhajtotta az új kaszás. – Az sem visz el. Menjetek, Ilonka! Fogd a gyermeket, és menjetek be a házba!

De akkor az ajtófélfa mellett prüszkölve lobbant az apró gyertya félszeg lángja, s mint kinek nincs már dolga aznapra, elaludt a kis gyertya utolsó csonkja. Csak néhány olvadt faggyúdarab maradt utána.

S a király megfordul erre. Izzó szeme a töklámpást figyelte, és karmos keze kinyúlt felé, hogy megtudja, igaz-e, vagy ott van még a parázs, ami újra fellobbanhat.

Bentről idős asszony rohant ki kezében gyertyával, amit sietett meggyújtani. Lobbant is a láng, és hamar újra égett a töklámpás, de már késő. Salamon király már nem mozdult egy tapodtat sem.

– Te vagy-e az, aki átkot küldtél erre az emberre? – kiáltott a halál a rémült öregre.
– Én vagyok, jó uram, bocsáss hát meg nékem, mert elragadott a féktelen keservem!
– Azt tudod-e, hogy az átok visszaszáll arra, aki szórja, és megmérgezi mindenki életét, aki csak kapcsolódik hozzá? – intett körbe oktatólag a halál.
– Ó, tudtam én, hogy nem jót teszek – szólt az asszony szemlesütve –, de elvette az eszem, hogy láttam kínlódni egyetlen gyermekem. Elhagyta őt ez a gonosz pára, nem szerette, csak megejtette, és most szégyenszemre leányanyaként él a házamban elrejtőzve, nehogy a falu a szájára vegye.
– Jól van, hát menj! Terád nem tart igényt a király.
– De… de a lányom! Meg az onokám!
– Őket magával viszi most Salamon király.

A két asszony megdermedt tanácstalan rémületében. Érdemes-e elfutni, hiszen kit nem ér utol a halál? Megszeppenve nézték egymást holtsápadtan. “Csak a gyermeket ne!” mindketten arra jutottak, hogy tán a könyörgésre megenyhül a király.

De akkor előlépett János:

– Nagyságos Salamon király, esedezve kérlek, hogy hagyd őket meg, bármi legyen az ára, én azt megfizetem! Eleget szenvedett a leány már miattam, és ő adott életet a kicsi fiamnak.
– Ugyan mit adhatnál még – ámult el a halál –, hisz már mindened az övé, most még a családodat is viszi, amit te ellöktél.
– Igaz, nincs már semmim – szólt János búsan. – Csak annyi, hogy lehet még örök nyugodalmam. De ha, felség, őket futni hagyod, én a szolgád leszek mindaddig, míg vagyok. A szolgád leszek, amíg világ a világ, és hűen kísérem majd Salamon kompániáját.

Csönd lett. Még a fű sem zizzent a réten, és a nagy eperfa is megállt bólogatni a sötétben. Tücskök, békák s mind az éjjeli állatok elhallgattak, míg a király gondolkodott. A karmos kéz kinyúlt feléjük, s a rettentő száj már nyílt is, hogy elmondja ím az ítéletet. Élő és holt is megborzongott, ahogy a hang elhagyta a torkát, mintha a kút mélyéről szólt volna rekedten, s csak ennyit mondott:

– Menj hát! – a szörnyű kéz csak intett, aztán megfordult, hogy továbbmenjen.

Ilonka még ott állt megdermedten, kezében a gyermek is halálos csöndben. Némán figyelték, ahogy a kis csoport elhaladt, és mindnyájan eltűntek a sötétségben egy pillanat alatt.

Azóta járnak így minden ilyen éjjel, Salamon király, a halál, s velük megy az elátkozott Szabó János is örökös hűséggel.

Előző oldal Logan Ainsley Moore
Vélemények a műről (eddig 3 db)